POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planejament previst en la Llei d’urbanisme de Catalunya per a la ordenació integral del terme municipal d’Olesa de Montserrat. El POUM dissenya o regula les transformacions, millores i desenvolupaments urbans previstos per als propers anys.

Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n - Olesa de Montserrat, 08640

Telf. 93 778 00 50

www.olesademontserrat.cat

olesam@olesam.cat

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT

Què és un POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planejament previst en la Llei d’urbanisme de Catalunya per a la ordenació integral del terme municipal d’Olesa de Montserrat. El POUM dissenya o regula les transformacions, millores i desenvolupaments urbans previstos per als propers anys.

 

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ja ha aprovat el Document de Bases per la revisió de l'actual Pla general d’ordenació urbana (PGOU) que ha quedat obsolet pel temps transcorregut, ateses les modificacions del marc legal i les transformacions que s’han succeït en el territori comarcal i municipal.

L’any 1993 es va aprovar definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Olesa de Montserrat. Posteriorment, l’any 2011 es va iniciar la seva revisió i es va redactar un Avanç de Pla, que no va prosperar. Atesa la data del planejament general vigent, amb més de 24 anys de vigència, i en vista de les importants modificacions del marc legal i territorial, així com els canvis en la estructura social, econòmica i urbana que s’han operat en el municipi des d’aquella data, l’Ajuntament ha resolt activar novament la revisió i redactar un nou instrument d’ordenació urbanística integral municipal, que ara es defineix com un Pla d’Ordenació urbanística municipal (POUM), més adequat a les actuals perspectives i possibilitats de millora urbana i territorial del municipi.

S’han iniciat ja les tasques d’actualització dels treballs anteriors i s’han realitzat els primers estudis, necessaris per a iniciar la Revisió. S’obre així un nou escenari de reflexió sobre el model de ciutat pel qual aposta Olesa de Montserrat, i que ha de permetre posar al dia el planejament urbanístic municipal actualment vigent.

El nou POUM serà l’instrument que fixarà els objectius, les regulacions urbanístiques i les prioritats en les actuacions de transformació i millora del nucli urbà, dels barris externs i del conjunt del territori municipal per als propers anys.

El POUM inaugura un procés que precisa de la participació del conjunt de les entitats i de la població olesana (polítics, sectors econòmics i socials, associacions de tota mena, professionals, residents i persones ocupades en la ciutat, etc.). Aquest procés de participació ciutadana s’iniciarà immediatament, fins i tot amb anterioritat a la redacció i aprovació de l’Avanç de Pla, de manera que aquest pugui ja recollir els objectius i resultats de les consultes i tallers de treball i participació.

L’objectiu bàsic del POUM és garantir el desenvolupament urbanístic sostenible d’Olesa de Montserrat a través dels programes, regulacions i normatives que han de conduir les futures transformacions per la millora urbana i territorial.

Per un creixement urbà de qualitat

El POUM classifica el territori municipal en sòl urbà, sòl urbanitzable (creixements futurs) i sòl no urbanitzable (amb diferents graus de protecció). El nou POUM regularà els usos i les activitats possibles en cada cas i posarà especial atenció al consum racional del sòl en tant que bé natural escàs i no renovable.

Per un desenvolupament socio-econòmic harmònic

La ordenació urbana i territorial que proposi el POUM cercarà optimitzar les condicions per atendre a les necessitats socioeconòmiques: infraestructures generals, mobilitat urbana i territorial, xarxes de serveis urbanístics, equipaments comunitaris, espais públics, oferta d’habitatges assequibles.  

La protecció del medi ambient

El POUM inclou els estudis ambientals necessaris per a garantir la  conservació del medi ambient, i que fan referència al foment de la mobilitat sostenible, la previsió de parcs i jardins i la protecció del medi natural, entre d'altres aspectes.

La protecció del patrimoni

El POUM inclou els Catàlegs i regulacions destinades a l’adequada protecció dels béns patrimonials, de les construccions i elements en sòl no urbanitzable, dels jaciments arqueològics i de la xarxa de camins rurals, entre d’altres aspectes.