POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planejament previst en la Llei d’urbanisme de Catalunya per a la ordenació integral del terme municipal d’Olesa de Montserrat. El POUM dissenya o regula les transformacions, millores i desenvolupaments urbans previstos per als propers anys.

Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n - Olesa de Montserrat, 08640

Telf. 93 778 00 50

www.olesademontserrat.cat

olesam@olesam.cat

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT

El procés de redacció del POUM

El procés de redacció del  POUM es regeix per la legislació urbanística catalana, que conté les etapes necessàries i els documents que cal lliurar en cada una. El marc legal principal el componen la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010) i el seu Reglament (Decret 305/2006).

Al llarg de tot el procediment s’activa el Programa de Participació Ciutadana, que ha de permetre que tots els veïns i veïnes d’Olesa de Montserrat, així com les entitats, associacions, empreses i demés instàncies amb presència o interès en el municipi, puguin prendre part en la definició del nou rumb urbanístic per als propers anys i que té un primer instrument en aquesta pàgina Web.

Les fases previstes en el procés de redacció del POUM són les següents:

 

Fase I. Document de Bases

 • És el primer document de treball, de caràcter previ, que inclou l’actualització dels estudis existents i les anàlisis necessàries per poder abordar la Revisió del POUM. Ha estat ja redactat per l’equip tècnic contractat a l’efecte (dirigit i coordinat pels Estudis d’arquitectes-urbanistes AFAC i GRV, respectivament). És un document que ha estat revisat pels serveis tècnics municipals i que no precisa d’aprovació en els òrgans polítics municipals, atesa la seva naturalesa de document tècnic previ, necessari per a iniciar el procés de participació ciutadana. Està a l’abast de tothom que el vulgui consultar en aquesta mateixa pàgina Web.

 

Fase II. Procés de participació ciutadana

 • El procés de participació ciutadana s’inicia immediatament després del lliurament del Document de Bases i serà conduit per l’empresa especialitzada LAVOLA, amb la col·laboració de l’equip tècnic redactor de la Revisió.

 • S’han previst els següents tallers d’informació i debat que estaran oberts a tothom:

 

       

       Taller de benestar social. Salut, habitatge social i envelliment de la població

       Dimecres 19 d’abril. 19:00 H.      

       Sala de Juntes de Govern

       Taller de polígons industrials. Usos, connexió i accessibilitat

       Dijous 20 d’abril. 19:00 H

       Sala de Juntes de Govern

       Taller de nucli urbà. Eixample, collet de Sant Joan, Closos i altres.

       Dimecres 26 d’abril. 19:00 H

       Sala de Juntes de Govern

       Taller d’equipaments. Cultura, esport, ensenyament i altres.

       Dijous 27 d’abril. 19:00 H

       Sala Cal Rapissa.

       Taller de nucli antic. Habitatge, model urbà i edificis singulars.

       Dijous 4 de maig. 19:00 H

       Sala Cal Rapissa.

       Taller de barris externs al nucli urbà. Ribes Blaves,Oasis, Mas de les Aigües, altres.

       Dijous 11 de maig.19:00 H

       Sala de Juntes de Govern

       Taller de model urbà. Mobilitat, activitats econòmiques i espais verds.

       Dijous 18 de maig. 19:00 H

       Sala de Juntes de Govern

 

En paral·lel, també  està previst realitzar una quinzena d’entrevistes a responsables d’entitats i associacions, representants dels diferents sectors econòmics i socials, així com a diverses personalitats olesanes. Aquestes entrevistes se celebraran al llarg dels mesos d’abril i maig d’enguany.

 

El procés de participació ciutadana, en aquesta fase de treballs, té com objectiu captar l’estat d’opinió pública, establir les necessitats i anhels de la població i debatre els diferents objectius urbanístics i les possibilitats d’actuació, sempre en relació al nostre municipi.

 

Cada taller conclourà amb un informe resumit del seu desenvolupament, amb les conclusions corresponents, que també es farà públic en aquesta pàgina Web.

 

Fase III. Document d'Avanç de Pla

 • És un document que posa de manifest els objectius i criteris generals de planejament urbanístic proposats, tenint en compte els resultats de la primera fase de participació ciutadana, així com una síntesis de les possibles alternatives estudiades per al municipi. Aquest document serveix de guia per a tot el procés i concreció de les propostes en  el POUM definitiu, amb el màxim d’informació i eines possibles. 

 • Paral·lelament, el POUM s’ha de sotmetre a la tramitació de la documentació ambiental (Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària) que comença amb l’elaboració del Document Inicial Estratègic (DIE) on, entre d’altres aspectes, es fa una diagnosi dels temes ambientalment rellevants al municipi, es proposen els objectius ambientals i s’avaluen ambientalment les alternatives d’ordenació urbanística considerades.

 • Aprovació de l’Avanç de Pla: per acord del Ple municipal, l’Ajuntament aprova l’Avanç del POUM.

Fase IV. Informació pública i debat del document d’Avanç de Pla

 • Informació pública:  un cop aprovat l’Avanç, l’Ajuntament obre un període d’informació pública que s’allarga com a mínim un mes. S’inicia aleshores el debat del document, centrat en les grans opcions urbanístiques. No és aquest el moment de la discussió de la ordenació o regulació de detall, sinó del debat de les idees. Durant aquest temps, els documents corresponents a l’Avanç aprovat són consultables per tal que tot el públic interessat pugui valorar-los i fer arribar els seus suggeriments i propostes.

 • Informes del Departament de Territori i Sostenibilitat: simultàniament al període d’informació pública, l’Ajuntament tramet l’Avanç al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) per tal que l’Òrgan Ambiental corresponent (en aquest cas l’Oficina Tècnica d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona -OTAAA-) emeti l’anomenat Document d’Abast i perquè la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) emeti, al seu torn, el primer Informe Urbanístic Territorial. A banda, des del DTES també es realitzen consultes a les administracions públiques interessades per tal que emetin els corresponents informes en relació amb la proposta d’Avanç.

Fase V. Aprovació inicial municipal

 • Redacció del document per a l’aprovació inicial del POUM: en aquesta fase es redacta el document amb el desenvolupament i detall de les propostes, valorant els suggeriments i informes rebuts en la fase anterior. La documentació incorpora: Memòria descriptiva i justificativa, Memòria de la Ordenació, Normes Urbanístiques, Plànols d’informació i d’ordenació, Estudi d’Avaluació de Mobilitat Generada, Memòria Social i Estudi Ambiental Estratègic.

 • Participació: abans de l’aprovació inicial del POUM es realitzen diverses accions per poder recollir les aportacions i propostes ciutadanes de manera que l’equip redactor del POUM pugui tenir-les en consideració en el desenvolupament dels seus treballs.

 • Aprovació inicial:  per acord del Ple municipal, l’Ajuntament aprova inicialment el POUM, conjuntament amb la corresponent suspensió obligatòria de llicències (limitada a certs sectors i espais destinats a vialitat, espais verds, equipaments i serveis urbanístics)

Fase VI. Exposició pública: possibilitat  d’al.legacions i sol·licitud d'informes

 • Exposició pública del POUM aprovat inicialment: durant un mínim de 45 dies l’Ajuntament posa a disposició de les persones que ho sol·licitin tota la documentació del POUM, tant en format imprès com en format digital. En aquesta fase d’exposició pública es recullen les aportacions de les entitats i dels particulars, en forma d’al·legacions, que són objecte d’un informe individualitzat.  Durant aquest període  hi ha la possibilitat d’atendre consultes específiques, concertant cita de manera prèvia.

 • Informes dels organismes implicats: alhora el POUM es remet als organismes implicats i a les administracions públiques amb presència o interès en el municipi perquè emetin els corresponents informes preceptius.

Fase VII. Aprovació provisional municipal

 • Redacció del POUM provisional:  a partir dels informes de les administracions interessades, o amb presencia en el territori municipal, i de les al·legacions rebudes d’entitats i particulars, s’esmena el document aprovat inicialment, una vegada que l’Ajuntament ha resolt les al·legacions (acceptant o denegant raonadament, de forma total o parcial, l’al·legació). S’afegeix també a la documentació del POUM el document resum del procediment d’avaluació ambiental, que resumeix i estableix les conclusions del procés d’avaluació ambiental.

 • Informes del Departament de Territori i Sostenibilitat:  un cop valorades les al·legacions, cal trametre la documentació corresponent al DTES per tal que l’OTAAA emeti la corresponent Declaració Ambiental Estratègica i la CTU un segon Informe Urbanístic Territorial, les determinacions dels quals s’han d’incorporar a la proposta del POUM.

 • Aprovació provisional :  per acord del Ple municipal, l’Ajuntament aprova provisionalment el POUM, conjuntament amb la corresponent suspensió obligatòria de llicències.

Fase VIII. Aprovació definitiva

 • Si s’escau, es torna a demanar un informe a les administracions afectades per verificar que el POUM aprovat provisionalment s’adequa als seus requeriments.

 • El POUM s’aprova per part de la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona i, un cop publicat en els butlletins oficials, entra en vigor, substituint el PGOU anterior.